herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Lokalna Grupa Działania Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza do składania wniosków z zakresów:
- promowania obszaru objętego LSR,
- rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturowej,
- budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów

Termin naboru wniosków: 1-15 grudnia 2020.
Więcej informacji na stronie www.dirow.pl lub pod numerem tel. 516196740

Wpisany przez: Mariusz Gralak