herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 28 października 2020 r. (środa) o godz. 1030 w  Szkole Podstawowej w Widuchowej, ul. Barnima III 1, (hala sportowa - wejście od strony Orlika) 74 -120 Widuchowa odbędzie się  XXI Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Widuchowa. 

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie XXI Sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XX  Sesji Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie od 07 października 2020 r. do 28 października 2020 r. wraz z informacją o wykonaniu uchwał rady.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Widuchowa.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XV/118/2020 Rady Gminy Widuchowa z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane – na rok 2020.    
 12. Interpelacje  i zapytania radnych.
 13. Informacje o odpowiedziach udzielonych na interpelacje i zapytania.
 14. Wolne wnioski.
 15. Ustalenie terminu XXII Sesji Rady Gminy Widuchowa.
 16. Zamknięcie obrad.

Wpisany przez: Andrzej Stachura