herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 28 lipca 2020 r. (wtorek) o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej w Widuchowej, ul. Barnima III 1 odbędzie się  XVII Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Widuchowa.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie XVII Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z XIII, XIV, XV i XVI Sesji Rady Gminy.

Blok sprawozdawczo, informacyjny:
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie od 22 czerwca 2020 r. do 28 lipca 2020 r. wraz z informacją o wykonaniu uchwał rady.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Finansów i Gospodarki za 2019 rok.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Samorządu i Oświaty za 2019 rok.
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2019 rok.
10. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Widuchowa za rok 2019.
11. Debata nad Raportem o stanie Gminy Widuchowa za rok 2019.

Podjęcie uchwał:
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Widuchowa wotum zaufania.
13. Przedstawienie wyników kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu  Gminy Widuchowa za 2019 r.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Widuchowa z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Widuchowa.

Interpelacje, zapytania, wnioski:
19. Interpelacje i zapytania radnych.
20. Informacje o odpowiedziach udzielonych na interpelacje i zapytania.
21. Wolne wnioski.
22. Ustalenie terminu XVIII Sesji Rady Gminy Widuchowa.
23. Zamknięcie obrad.

 

Wpisany przez: Mariusz Gralak