herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. z dnia 10 września 2019 r., poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów do spisu rolnego na terenie Gminy Widuchowa. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.
Nabór kandydatów trwa od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r.

Kandydat na rachmistrza winien spełnić następujące warunki:
1. Być pełnoletnim,
2. Zamieszkiwać na terenie gminy Widuchowa,
3. Posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4 Posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
5. Nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ważne dla osób składających oferty:
1. Kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem za pomocą aplikacji e/m-learning. Kandydat który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
2. Kandydat na rachmistrza podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu.
3. Rachmistrz wykonywać będzie powierzone zadania na podstawie umowy zawartej z zastępcą Wojewódzkiego Komisarza Spisowego, którym jest Dyrektor Urzędu Statystycznego.

Do głównych zadań rachmistrza terenowego należeć będzie:
1. Przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19,
2. Zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań,
3. Przejęcie części zadań innych rachmistrzów terenowych, w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszona zostanie liczba rachmistrzów w gminie lub termin spisu będzie zagrożony.
4. Termin składania ofert: od 15 czerwca 2020 do 8 lipca 2020 r.

Wymagane dokumenty:
1. Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:
a) Imienia i nazwiska,
b) Adresu zamieszkania,
c) Telefonu,
d) Adresu e-mail,
2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe.

 

= = = Załączniki do pobrania = = =

Oświadczenie o niekaralności
Zgłoszenie kandydata
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Wpisany przez: Mariusz Gralak