herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Urząd Gminy Widuchowa po uzyskaniu informacji od firmy ATF Polska spółka z o.o., spółka komandytowa z siedzibą w Mirosławcu, która zajmuje się odbiorem odpadów na terenie Gminy Widuchowa, informuje, że w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną na terenie Polski, spowodowaną pojawieniem się wirusa SARS-CoV-2 i przypadków wywołanej nim choroby COVID-19, oraz z uwagi na spowodowane powyższymi okolicznościami nadzwyczajne działania podejmowane przez organy państwa, a także uwzględniając zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego wprowadza procedury, których celem jest ograniczenie sytuacji potencjalnie zagrażających zdrowiu naszych pracowników oraz mieszkańców.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 30 marca 2020 r.:

1. Odbierane będą wyłącznie odpady wystawione przed nieruchomość;
Ze względów bezpieczeństwa pracownicy nie będą wchodzić na teren posesji, nie będą otwierać furtek, bram i wiat śmietnikowych. Odbiorowi podlegać będą wyłącznie odpady przygotowane do odbioru tj. takie, których odbiór możliwy jest bez konieczności wchodzenia na posesję, dotykania jakichkolwiek elementów (np. klamki, uchwyty, gałki, przyciski) innych niż pojemniki i worki z odpadami komunalnymi.
Zwracamy uwagę, że nasi pracownicy pracując każdego dnia w terenie, przemieszczając się na znaczne odległości i odwiedzając liczne miejsca (w tym miejsca użyteczności publicznej) mogą stanowić źródło zagrożenia dla mieszkańców. Dotykanie ww. elementów stanowi także zagrożenie dla naszych pracowników, w związku z tym konieczne jest podjęcie nadzwyczajnych środków zapobiegawczych, chroniących zarówno pracowników jak i mieszkańców.

2. Zmianie mogą ulec godziny dokonywania odbioru odpadów, w związku z tym zachodzi konieczność przygotowania odpadów do odbioru w dniu poprzedzającym dzień odbioru;
W związku z powyższym odbiór odpadów może odbywać się w godzinach wczesno porannych lub nocnych.

3. Nie będą rozdawane worki do segregacji odpadów przez personel pracujący w terenie;
Zapas worków do segregacji zostanie przekazany do urzędu gminy w celu ich dystrybucji wśród mieszkańców.

4. Zmianie ulega procedura reklamacyjna;
Wszelkie reklamacje dotyczące braku odbioru odpadów będą realizowane poprzez odbiór odpadów w kolejnym terminie wynikającym z harmonogramu

5. Ograniczone zostaną czynności kontrolne;
Kontrola jakości segregacji będzie odbywała się wyłącznie poprzez powierzchowne sprawdzanie zawartości pojemnika/worka. Worki z odpadami nie będą rozrywane w celu sprawdzania ich zawartości. Jednocześnie informujemy, że personel pracujący w terenie nie będzie sporządzał notatek lub protokołów w formie papierowej. Wszelkie informacje, uwagi i zgłoszenia pracowników będą przekazywane do zamawiających w formie elektronicznej, bez podpisu.

 

Widuchowa, dnia 02.04.2020 r.

Wpisany przez: Mariusz Gralak