herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Wójt Gminy Widuchowa
74-120 Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8
tel./fax 91-4167-255

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2016 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, ze zm.)

OTWARTY KONKURS   OFERT

Wójt Gminy Widuchowa
74-120 Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8
tel./fax 91-4167-255

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2016 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, ze zm.)

I.Rodzaj zadania i wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  w miejscowości Czarnówko -             w wysokości  21.000,00 zł;

2. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w miejscowości  Krzywin -                  w wysokości 21.000,00 zł;

3. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w miejscowości Widuchowa -             w wysokości  21.000,00  zł;

4. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w miejscowości Żarczyn - w wysokości  21.000,00 zł;

5. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez różnorodne formy aktywności ruchowej - w wysokości  21.000,00 zł.

II. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – w rozumieniu ustawy    z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) oraz prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz.1118, ze zm.), które:

a)przedstawią ofertę wykonania zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantują wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy;

b) prowadzą statutową działalność obejmującą swoim zakresem zadania będące przedmiotem zlecenia.

 1. Oferta powinna zawierać w szczególności prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty na druku stanowiącym załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) wraz z wymaganymi załącznikami.
 2. Podmioty przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, a Gmina Widuchowa zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.
 3. Umowa wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Umowa o wspieraniu lub powierzeniu zadania publicznego może być zawarta na czas określony, nie dłużej niż do końca 2016 roku. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15  grudnia 2010 r. w sprawie wzoru ofert  i  ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

III. Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. Zadania muszą być realizowane w 2016 roku, a podmioty, które te zadania realizują powinny posiadać niezbędne doświadczenie i spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz.1118, ze zm.).
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty.
 3. Oferty sporządzone wadliwie i niekompletne co do wymaganego kompletu dokumentów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

IV. Termin składania ofert:

 1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8,
  pok. 11, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  16.02.2016 r. do godz. 1515
 2. Druk oferty można otrzymać w Urzędzie Gminy  Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. Nr 01. Druk jest także dostępny na stronie internetowej www.bip.widuchowa.pl
 3. Wyjaśnień w sprawie ofert udziela:
  1. Bogusława Siebert  - tel. 91-4167-255 wew. 36

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

 1. W celu opiniowania złożonych ofert Wójt powoła komisję konkursową zgodnie z § 16 Uchwały Nr X/89/2011 Rady Gminy Widuchowa z dnia 3 listopada 2011 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
 2. Wójt dokona wyboru oferty w ciągu 14 dni, po upływie terminu złożenia oferty i powierzy realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na zasadach określonych w umowie.
 3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent przed podpisaniem umowy może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
 4. O podjętej decyzji składający ofertę zostaną powiadomieni pisemnie.
 5. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.
 6. Przy dokonywaniu wyboru oferty będą stosowane następujące kryteria:

1) ocena możliwości realizacji zadania w oparciu o odpowiednią bazę materialną, sprzęt potrzebny do realizacji zadania oraz zasoby kadrowe z odpowiednimi kwalifikacjami, doświadczeniem,

2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, z uwzględnieniem udziału rzeczowego oraz finansowych środków własnych, a także środków pozyskanych na realizację danego zadania od innych podmiotów,

3) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych
na realizację zadania w budżecie gminy na dany rok kalendarzowy

4) wyniki pracy, specyfika zadania, liczba członków stowarzyszenia, liczba osób biorących udział, zasięg imprezy.

 1. Umowa zostanie sporządzona niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, najpóźniej w ciągu jednego miesiąca, po upływie terminu złożenia oferty.

VI. Podaje się do wiadomości, że w 2015 roku przekazano w formie dotacji środki na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w sposób następujący:

Lp.

Nazwa podmiotu, tytuł zadania

Kwota dotacji

 

1

KS „Łabędź” Widuchowa,  upowszechnianie kultury fizycznej

w miejscowości Widuchowa

21 000,00

2

KS „Czarni” Czarnówko, upowszechnianie kultury fizycznej

w miejscowości Czarnówko

21 000,00

3

Krzywiński LUKS, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

w miejscowości  Krzywin

21 000,00

4

Uczniowski Klub Sportowy Pro-Team Żarczyn, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Żarczyn

8 500,00

5

KS „Łabędź” Widuchowa, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez różnorodne formy aktywności ruchowej

19 000,00

 

Ogółem

90 500,00

VII. Podaje się do wiadomości, że w 2016 roku nie przekazano w formie dotacji środków na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Wpisany przez: Andrzej Stachura