herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

01 lut
2021

NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

Wójt Gminy Widuchowa Paweł Wróbel, działając jako Gminny Komisarz Spisowy, ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. 

Nabór kandydatów na  rachmistrzów spisowych odbywa się na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.  (Dz.U. poz.1775, ze zm.).

Termin składania ofert: od 1 do 9 lutego 2021 r.

Kto może się zgłosić?

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Jak się zgłosić?

Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: org@widuchowa.pl, platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). O dacie wpływu dokumentów decyduje:

 • w przypadku osobistego złożenia dokumentów do urzędu lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu,
 • w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),
 • w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),
 • w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.

Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych

Formularz – oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.

czytaj więcej


01 lut
2021

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

Najbliższy Narodowy Spis Powszechny będzie przeprowadzony od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. (Uwaga! Po wejściu w życie drugiej nowelizacji ustawy o NSP 2021 spis powszechny przeprowadzany będzie w terminie od 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 września 2021 r.).

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 będzie w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS. Obowiązkiem spisowym będą objęte:

 • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie będących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania;
 • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.

Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie ma możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń i Internetu), ustawa zobowiązuje następujące podmioty do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu:

 • urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej,
 • urzędy wojewódzkie,
 • urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki organizacyjne.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie będzie mogła wypełnić w żaden sposób formularza elektronicznego) rachmistrze spisowi będą kontaktowali się z tymi osobami telefonicznie lub osobiście, aby pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego.

czytaj więcej


01 lut
2021

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY WIDUCHOWA W SPRAWIE POWOŁANIA GMINNEGO BIURA SPISOWEGO

ZARZĄDZENIE Nr 316/2021
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 25 stycznia 2021 r.

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego  dla przeprowadzenia
Narodowego Spisu Powszechnego 2021

Na podstawie art. 34 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 09 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań  w 2021 r (Dz. U. z 2019  poz. 1775, poz.1486) zarządza się, co następuje:

§ 1 W celu przeprowadzenia prac spisowych na terenie Gminy Widuchowa, Wójt Gminy Widuchowa jako Gminny Komisarz Spisowy, tworzy Gminne Biuro Spisowe w Widuchowej.

§ 2. W skład Gminnego Biura Spisowego w Widuchowej, o którym mowa w § 1 wchodzą:

Paweł Wróbel Gminny Komisarz Spisowy;
Andrzej Stachura - członek;
Justyna Stasiowska- członek;
Maciej Stefański - członek.

§ 3.  Na Zastępcę Gminnego Komisarza Spisowego wyznacza się osobę wchodzącą w skład Gminnego Biura Spisowego w Widuchowej Pana Andrzeja Stachurę.

§ 4.Członkowie Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego  w 2021r. realizują obowiązki i wykonują zadania  wynikające z ustawy z dnia 9 sierpnia 2019r., jej aktów wykonawczych  oraz innych dokumentów określających zadania biura  i sposób przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Gminnemu Komisarzowi Spisowemu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

czytaj więcej